Statut PTIg


STATUT


POLSKIEGO TOWARZYSTWA IMMUNOGENETYCZNEGO

Tekst jednolity sporządzony na podstawie tekstu Założycieli

oraz zmian z dnia 15.05.2008 i 27.09.2010

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działając na mocy tego Statutu jest dobrowolnym i bezinteresownym stowarzyszeniem osób zajmujących się immunogenetyką oraz naukami pokrewnymi, zarejestrowanym i nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Immunogenetyczne”, zwane dalej Towarzystwem.

 

§ 2

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej Członków. Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest Wrocław, a terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Towarzystwo ma prawo powoływania Oddziałów, które podlegają legalizacji w terenowych organach administracji państwowej oraz Sekcji i Komisji.

 

§ 5

Towarzystwo ma osobowość prawna i może powoływać Fundacje.

§  6

Towarzystwo ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez  właściwe organy.


Rozdział II

Cele i środki działania Towarzystwa

§ 7

Celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju  badań i prac naukowych w zakresie immunogenetyki, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie i upowszechnianie w społeczeństwie osiągnięć tej gałęzi nauki.

§ 8

Dla spełnienia swoich zadań, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych, Towarzystwo:

 1. promuje osiągnięcia polskiej immunogenetyki w kraju i za granica,
 2. organizuje zjazdy, posiedzenia naukowe, sympozja, konferencje i konkursy naukowe,
 3. organizuje publiczne odczyty i wykłady oraz inne formy upowszechniania nauki,
 4. współpracuje z Polską Akademią Nauk, jej placówkami, odpowiednimi resortami oraz uczelniami i instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą,
 5. współpracuje  z naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,
 6. prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dochód z działalności stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.Działalność gospodarcza prowadzona będzie w zakresie: działalność wydawnicza, organizacja zjazdów, kursów i konferencji, oraz prace badawczo-wdrożeniowe.
 7. występuje w sprawach immunogenetyki wobec władz, dokonuje ekspertyz, opiniuje stan i potrzeby immunogenetyki i pracowników zajmujących się tą dziedziną nauk w Polsce,
 8. przyznaje nagrody Towarzystwa oraz opiniuje wnioski o nagrody i subwencje na badania z zakresu immunogenetyki w zakresie jaki będzie wymagany lub wskazany czynnościami innych podmiotów,
 9. w porozumieniu z Zarządami właściwych Oddziałów opiniuje wnioski o wyjazdy i stypendia na zagraniczne konferencje i zjazdy naukowe z zakresu immunogenetyki,
 10. powołuje Komisje do wykonywania poszczególnych zadań.

 

§ 9

Towarzystwo współpracuje z Europejską Federacją Immunogenetyki z siedzibą w Leiden (Holandia) w zakresie:

 1. edukacji,
 2. kontroli jakości,
 3. akredytacji,
 4. standaryzacji,
 5. organizowania konferencji,
 6. pracy naukowej.

Rozdział III

Prawa i obowiązki Członków Towarzystwa

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a)      zwyczajnych,

b)      honorowych,

c)      wspierających.

 

§  11

1.  Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda pełnoletnia osoba, która wykazuje zainteresowania naukowe i pracuje w dziedzinie immunogenetyki lub naukach pokrewnych.

2.  Osoba pragnąca zostać Członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa deklarację do Zarządu Głównego lub do Zarządu Oddziału, o ile takowy funkcjonuje na terenie wnioskodawcy, popartą przez dwóch Członków zwyczajnych, załączając informację o swoich kwalifikacjach i działalności naukowej.

3.  O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, o ile takowy funkcjonuje na terenie wnioskodawcy. Decyzję Zarządu Oddziału zatwierdza Zarząd Główny.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który położył wybitne zasługi w dziedzinie immunogenetyki lub nauk pokrewnych lub też wyświadczył szczególne zasługi dla Towarzystwa.
  1. Godność Członka honorowego nadaje Zarząd Główny Towarzystwa, po zasięgnięciu opinii Zarządów Oddziałów.
  2. Honorowym Przewodniczącym Zarządu Towarzystwa może zostać osoba, która wyświadczyła konkretne zasługi organizacyjne w trakcie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
  3. O powierzeniu godności Honorowego Przewodniczącego Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę w głosowaniu jawnym.

 

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna i fizyczna interesująca się działalnością Towarzystwa i wpłacająca zadeklarowane składki na rzecz Towarzystwa.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny.

 

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

a)      czynnego udziału z zjazdach Towarzystwa, posiedzeniach, konferencjach i sympozjach naukowych,

b)      zapoznawania się ze sprawozdaniami z posiedzeń i czynności Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów Towarzystwa,

c)      czynnego udziału w Walnych Zgromadzeniach,

d)     biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Towarzystwa,

e)      przedstawiania kandydatów do władz Towarzystwa,

f)       przedstawiania wniosków i głosowania w sprawach Towarzystwa,

g)      ubiegania się o stypendia Towarzystwa umożliwiające udział w zjazdach i konferencjach naukowych.

 

§ 15

Członek honorowy ma prawo:

a)      być wybieranym do władz Towarzystwa,

b)      korzystać ze świadczeń Towarzystwa.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawa określone w § 14 z wyłączeniem czynnego prawawyborczego.

 

§ 17

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:

a)      brać czynny udział w realizacji zadań Towarzystwa,

b)      przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,

c)      regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 18

 1. Członek honorowy jest zobowiązany przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 19

 1. Członkostwo ustaje wskutek:

a)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Oddziałów,

b)      skreślenia z listy Członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.

 1. Każdy Członek zamierzający wystąpić z Towarzystwa zobowiązany jest do uiszczenia zaległych składek.
 2. Członek może być wykluczony, jeżeli nie przestrzega postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.
 3. Członek Towarzystwa jest zobligowany do przestrzegania prawidłowych ogólnie przyjętych zasad etyki. Za działanie wbrew zasadom etyki obowiązującym w nauce oraz żywotnym interesom Towarzystwa, na wniosek Zarządu Głównego, Członek może zostać wykluczony z gremium Towarzystwa na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów.
 4. Wykluczonemu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 20

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,

b)      Zarząd Główny.

 

§ 21

Kadencja władz Towarzystwa trwa cztery lata, przy czym ich Członkowie mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej, niż przez 2 kolejne kadencje.

 

§ 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zarząd Główny zwołuje co dwa lata, w ciągu roku kalendarzowego, w którym upływają dwa lata od ostatniego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

§ 23

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

§ 24

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdej chwili przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej 3 Oddziałów Towarzystwa. Składający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa winni równocześnie przedstawić proponowany porządek obrad.
 2. Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania żądania.

 

§ 26

O terminie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Zarząd Główny zawiadamia wszystkich Członków pisemnie, rozsyłając co najmniej na 4 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku dziennym obrad.

 

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:

a)      uchwalanie głównego programu działania Towarzystwa,

b)      rozpatrywanie i przyjmowani sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

c)      rozpatrywanie i przyjmowanie wniosków wniesionych przez Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i Członków Towarzystwa biorących udział w Walnym Zgromadzeniu,

d)     udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      decydowanie w sprawach wykluczenia Członków w razie wniesieni odwołań przez wykluczonych,

f)       uchwalanie wysokości składek członkowskich,

g)      uchwalanie zmian Statutu,

h)      decydowanie w sprawach rozwiązania Towarzystwa oraz rozporządzenia jego majątkiem (powołanie komisji likwidacyjnej).

 

§ 28

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 Członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie;  w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 29

 1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu Towarzystwa i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 3. Zarząd Główny składa się z co najmniej 5 wybranych osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Członka (Członków ) Zarządu..
 4. W razie rezygnacji lub odwołania Członka Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu Głównego, na okres do końca kadencji powołuje się następnego kandydata, który uzyskał największą ilość głosów. Powołania dokonuje Zarząd w składzie urzędującym. Ustąpienie w trakcie kadencji ponad 2 Członków wymaga zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

§ 30

Zarząd Główny prowadzi bieżące sprawy Towarzystwa, a w szczególności do jego zakresu działania należy:

 1. uchwalanie okresowych planów działalności i preliminarza budżetowego Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 3. inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z innymi Towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,
 4. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. prowadzenie ewidencji Członków Towarzystwa,
 6. skreślanie z listy Członków Towarzystwa osób zalegających z opłata składek i wykluczanie z Towarzystwa zgodnie z postanowieniami § 17,
 7. przygotowanie i zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 8. zarządzanie i gospodarowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz przedstawianie rocznych sprawozdań finansowych,
 9. przyjmowanie darowizn, zapisów i nagród,
 10. występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia państwowe,
 11. inicjowanie i ustalanie nagród i stypendiów naukowych Towarzystwa, rozpatrywanie wniosków o członkostwa honorowe,
 12. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Oddziałów Terenowych,
 13. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Sekcji Towarzystwa oraz sprawowanie opieki i kontroli nad ich działalnością,
 14. powoływanie Komisji Towarzystwa i wybór przewodniczącego Komisji,
 15. zatwierdzanie regulaminów Komisji, Sekcji i Oddziałów Terenowych Towarzystwa,
 16. rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa.

 

§ 31

Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 

§ 32

 1. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, co obejmuje:

a)      kontrolę składek członkowskich,

b)      kontrolę ksiąg i dokumentów pod względem formalnym, rzeczowym i celowości dokonywania wydatków,

c)      kontrolę obrotów i stanu kasy oraz inwentarza.

 1. Sprawozdanie ze swoich czynności i wnioski Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu oraz zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób - Przewodniczącego i 2 Członków.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

 

§ 33

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę Towarzystwa co najmniej raz w roku.

 

§ 34

 1. Władze Towarzystwa są wybierane przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
 2. Przy spełnieniu łącznych przesłanek, gdy liczba Członków Towarzystwa przekroczy 100, a liczba Oddziałów Terenowych przekroczy 4, to prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu posiadają Delegaci, przy czym 1 Delegat przypada na 10 Członków zwyczajnych. Delegatami Oddziału są Członkowie Zarządu Oddziału w następującej kolejności: 1. Prezes, 2. Wiceprezes, 3. Sekretarz, 4. Skarbnik, 5. kolejny kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w głosowaniu Walnego Zebrania Oddziału.
 3. Mandat delegata wygasa wraz z wygaśnięciem funkcji pełnionej we władzach Oddziału.
 4. Mandat delegata nie pełniącego funkcji we władzach Oddziału wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji Zarządu Oddziału powołanego na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Oddziału.
 5. Prawo przedstawiania kandydatów do przyszłego Zarządu Głównego ma ustępujący Zarząd Główny oraz każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybory są przeprowadzane w trybie głosowania tajnego.
 7. W wyborach przeprowadza się głosowanie na: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Członków Zarządu i osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

Oddziały Towarzystwa

§ 35

Oddziały Terenowe Towarzystwa mogą powstawać za zgodą Zarządu Głównego na pisemny wniosek co najmniej 10 Członków zamieszkałych na danym obszarze terytorialnym. Za obszar terytorialny uważa się jednostkę administracyjną nie mniejszą niż województwo. Na każdym obszarze terytorialnym może powstać tylko jeden Oddział Towarzystwa.

 

§ 36

 1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:

a)      Walne Zebranie,

b)      Zarząd Oddziału,

c)      Komisja Rewizyjna Oddziału.

 1. Okres kadencji Władz Oddziału odpowiada okresowi trwania kadencji Zarządu Głównego a ich Członkowie mogą pełnić funkcje nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 

§ 37

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie nie później, jak na 6 tygodni przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa.
 1. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania Oddziału powinny być rozesłane do Członków co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem.
 2. W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy Członkowie Oddziału.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne, jeśli zostały przyjęte w obecności nie mniej niż połowy Członków zwyczajnych Oddziału.
 4. Wyznacza się dwa terminy Walnego Zebrania.
 5. Jeśli w pierwszym terminie Walne Zebranie nie odbyło się, uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na pisemne zlecenie Zarządu Głównego i na pisemne żądanie co najmniej 1/3 Członków Oddziału, w celu rozpatrywania wniosków zgłoszonych Zarządowi Oddziału lub po otrzymaniu przezeń żądania.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału po wysłuchaniu i zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,

b)      rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Oddziału i Członków Towarzystwa,

c)      wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 38

Zarząd Oddziału składa się z:

 1. Prezesa,
 2. Wiceprezesa,
 3. Sekretarza,
 4. Skarbnika,
 5. Członków, których liczbę określa Walne Zebranie Oddziału.

§ 39

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a)      reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

b)      kierowanie działalnością Oddziału dla realizacji celów Towarzystwa, wynikających ze Statutu,

c)      przyjmowanie i skreślanie Członków zgodnie ze Statutem Towarzystwa,

d)     opracowywane i przedstawianie rocznych sprawozdań z działalności Oddziału władzom naczelnym Towarzystwa,

e)      realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz zleceń władz naczelnych Towarzystwa,

f)       w przypadku spełnienia przesłanek z § 36 punkt 2 Członkowie Zarządu Oddziału stają się Delegatami i biorą udział w wyborach władz Towarzystwa na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Towarzystwa. Liczba Delegatów odpowiada liczebności Członków Oddziału, tak że 1 Delegat reprezentuje 10 Członków zwyczajnych.

 

§ 40

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału powołana jest do kontroli działalności Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób:

a)      Przewodniczącego,

b)      2 Członków.

 

§ 41

Komisja Rewizyjna Oddziału ma odpowiednie uprawnienia Głównej Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do Oddziału Towarzystwa.

 

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa

 

§ 42

Majątek Towarzystwa powstaje z:

a)      składek członkowskich,

b)      dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

c)      darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,

d)     wpływów z działalności statutowej.

 


§ 43

Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Towarzystwa uprawnionych jest 2 Członków Zarządu łącznie, w tym Prezes.

 

Rozdział VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 44

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje prawomocną uchwałę o zmianie Statutu Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje prawomocną uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa i o przeznaczeniu majątku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.