Członkowie

Zasady ogólne

Członkiem Towarzystwa może zostać każda pełnoletnia osoba, która wykazuje zainteresowania naukowe i pracuje w dziedzinie immunogenetyki lub naukach pokrewnych.

Osoba pragnąca zostać Członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa deklarację do Zarządu Głównego lub do Zarządu Oddziału, o ile takowy funkcjonuje na terenie wnioskodawcy, popartą przez dwóch Członków zwyczajnych, załączając informację o swoich kwalifikacjach i działalności naukowej.

O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, o ile takowy funkcjonuje na terenie wnioskodawcy. Decyzję Zarządu Oddziału zatwierdza Zarząd Główny.

Członek ma prawo do:

a)      czynnego udziału z zjazdach Towarzystwa, posiedzeniach, konferencjach i sympozjach naukowych,

b)      zapoznawania się ze sprawozdaniami z posiedzeń i czynności Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów Towarzystwa,

c)      czynnego udziału w Walnych Zgromadzeniach,

d)      biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Towarzystwa,

e)      przedstawiania kandydatów do władz Towarzystwa,

f)      przedstawiania wniosków i głosowania w sprawach Towarzystwa,

g)      ubiegania się o stypendia Towarzystwa umożliwiające udział w zjazdach i konferencjach naukowych.

 

Członkostwo ustaje wskutek:

a)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Oddziałów,

b)      skreślenia z listy Członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.

Każdy Członek zamierzający wystąpić z Towarzystwa zobowiązany jest do uiszczenia zaległych składek.

Członek może być wykluczony, jeżeli nie przestrzega postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

Członek Towarzystwa jest zobligowany do przestrzegania prawidłowych ogólnie przyjętych zasad etyki. Za działanie wbrew zasadom etyki obowiązującym w nauce oraz żywotnym interesom Towarzystwa, na wniosek Zarządu Głównego, Członek może zostać wykluczony z gremium Towarzystwa na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów.

Wykluczonemu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Statut PTIg przewiduje również inne formy członkostwa, oprócz członków zwyczajnych w skład Towarzystwa mogą również być powoływani członkowie honorowi i wspierający. Prawa i obowiązki tego typu członków znajdziecie Państwo w statucie PTIg.

Deklaracja

Jeśli chcą zostać Państwo członkami Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego prosimy o wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej  i przesłanie jej na adres:

POLSKIE TOWARZYSTWO IMMUNOGENETYCZNE

ul. Rudolfa Weigla 12

53-114 Wrocław


Plik deklaracji członkowskiej do pobrania: Deklaracja członkowska 2018.pdf

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Wysokość składki członkowskiej 30 zł na rok

 Składki prosimy wpłacać na konto bankowe (poniżej ) z podaniem nazwiska Członka

Konto bankowe:

Santander Bank Polska S.A

 Numer konta: 72 1090 2529 0000 0001 3016 5716

      Adres Oddziału: Plac Powstańców Śląskich 17/115, 53-314 Wrocław