Aktualności

Szanowni Państwo
 w dniu 24.11.2022 roku odbyło się Walne Zebranie członków PTIg. W zebraniu wzięło udział 51 członków Towarzystwa.
Walne zgromadzenie członków po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi .
Następnie powołano nowy zarząd w składzie
Prezes- prof.dr hab. Jacek Nowak
vice prezes- dr Paulina  Żelechowska
skarbnik - dr hab. Lidia Karabon
sekretarz- mgr Bogus law Tymoniuk
członek- dr hab. Monika Baj -Krzyworzeka
członek - dr Aleksandra Kaczmarek
członek- dr Hanna Zielińska

 Wybrano również Komisję Rewizyjna w składzie:
przewodnicząca- dr hab. Izabela Nowak
członek- dr Barbara Wysoczańska
członek -mgr Katarzyna Kościńska

 W imieniu ustępującego zarządu życzę nowemu zarządowi owocnej kadencji

Lidia KarabonSzanowni Państwo
zgodnie z zapowiedzią w dniach 24-25.11.2022 odbyła się w Air Hotel Aleja Krakowska 42, Warszawa
Konferencja "Wyzwania Współczesnej Immunogenetyki "
Tematyka i zakres konferencji spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska z czego ogromnie się cieszymy.
Link do materiałów konferencyjnych znajduje się pod adresem:


 link do abstraktów konferencyjnych znajduje się pod adresem:
 Mamy nadzieję na więcej takich owocnych spotkań
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy Konferencji
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Wyzwania współczesnej immunogenetyki" organizowanej przez PTIg w dniach 24-25.11.2022r. w Warszawie. Konferencja poruszy zagadnienia blisko związane z bieżącą pracą Laboratoriów HLA.
 W trakcie Konferencji odbędzie się Walne Zebranie Członków oraz wybór nowego Zarządu.
Rejestracja trwa do 04.11.2022r. poprzez formularz zgłoszeniowy https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeTyyRwzHj.../viewform...
Miejsce konferencji: Air Hotel, Aleja Krakowska 42, Warszawa
Dla członków PTIg którzy opłacili składki członkowskie udział w konferencji jest bezpłatny.

Czekamy na Państwa w Warszawie w dniach 24-25.11.2022

w imieniu organizatorów konferencji ,
Z wyrazami szacunku
Lidia Karabon
Prezes PTIg
                                                            Szanowni Państwo Członkowie PTIg


Z pewnym opóźnieniem pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia sukcesów, radości spokoju, ale przede wszystkim zdrowia w 2022 roku. Dbajcie Państwo o siebie i najbliższych w tym trudnym pandemicznym czasie.


Przy okazji przypominam o opłaceniu składek PTIG za rok 2021-2022


 Z serdecznymi pozdrowieniami

 Lidia Karabon

 Prezes PTIg

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków PTIg

16.12.2020 godz. 14:00 (platforma internetowa Teams)

1.       Zebranie rozpoczęła Prezes prof. Lidia Karabon. Po ustaleniu braku kworum (obecnych 30 osób na 95 członków) rozpoczęcie zebrania przeniesiono na 14.15.

2.       Po sprawdzeniu listy obecności rozpoczęto zebranie w II terminie. Jednogłośnie zatwierdzono program spotkania i wybrano dr hab. Izabelę Nowaka na przewodniczącą Zebrania

3.       Przedstawianie przez Prezes Lidię Karbon sprawozdania z działalności PTIg w roku 2020. Sprawozdanie zostało przyjęte większością głosów (26/30) w głosowaniu jawnym

4.       Przedstawienie przez skarbnika Monikę Jasek sprawozdania finansowego PTIg za rok 2020 oraz opinii komisji rewizyjnej (dr hab. Izabela Nowak). Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

5.       Prezes PTIg zaproponowała doprecyzowanie §29 punkt 3 Statutu Towarzystwa „Zarząd Główny składa się z co najmniej i 5 nie więcej niż 7 wybranych osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu

W głosowaniu tajnym wzięło udział 28 osób i przyjęto zmianę jednogłośnie (28/28); Uchwała 1/2020.

6.       Prezes omówiła nowopowstały Regulamin pracy Zarządu Towarzystwa. Regulamin został zatwierdzony jednogłośnie przez 28 osób biorących udział w głosowaniu tajnym (28/28) (Uchwała 2/2020).

7.       Dr Aleksandra Kaczmarek zaproponowała powołanie grupy roboczej ds. negocjacji wyceny badań HLA z Poltransplantem i NFZ. W wyniku dyskusji powołano grupę w składzie: dr Aleksandra Kaczmarek, prof. Barbara Piątosa. Zauważono potrzebę poszerzenia zespołu eksperta z zakresu badan HLA w przeszczepieniach komórek hematopoetycznych, który zostanie powołany do zespołu w najbliższym czasie. Podczas zebrania nie poddano głosowaniu składu zespołu roboczego.

8.       Dr Aleksandra Kaczmarek przedstawiła propozycję nadanie tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Pani Prof. dr hab. Katarzynie Boguni-Kubik w uznaniu zasług dla Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu w stworzenie i prowadzenie Warsztatów Kontroli Jakości Typowania HLA. W głosowaniu tajnym jednogłośnie postanowiono nadać prof. Boguni-Kubik proponowany tytuł (30/30 głosów, Uchwała nr 3/2020).

9.       Prezes Prof. Lidia Karabon poddała pod dyskusję strategię jaką PTIg będzie stosowało w celu lepszej ściągalności składek. W trakcie dyskusji ustalono:

-drogę mailową jako formę przypomnienia o obowiązku składkowym

-obligatoryjne uiszczenie zaległych składek za lata 2018-2020

-wykluczenie z PTIg w przypadku nie opłacenia składek za ww lata

10.   Sekretarz Monika Baj-Krzyworzeka przedstawiła stan prac nad standardami dla laboratoriów HLA. Zaproponowano powołanie zespołu ds. standardów w składzie:

prof. Jacek Nowak, mgr Monika Sankowska, prof. Katarzyna Bogunia-Kubik, dr Hanna Zielińska.

W głosowaniu jawnym zaakceptowano pomysł stworzenia zespołu i jego skład (jednogłośnie).

11.   Sekretarz Monika Baj-Krzyworzeka zaproponowała utworzenie grupy roboczej ds. współpraca pomiędzy PTIg a KCBTiK. Zaproponowano skład grupy: dr Grażyna Moszkowska, mgr Katarzyna Kościńska, mgr Bogusław Tymoniuk. Zarówno powołanie grupy jak i jej skład zaaprobowano w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

12.   Wolne wnioski

Ośrodek RCKiK z Poznania podjął temat organizacji kontroli zewnętrznej (krajowej) w zakresie badań anty HLA. W trakcie dyskusji postanowiono:

-wystosować pismo do Poltransplantu w sprawie wsparcia przez Poltransplant procesu standaryzacji (np. organizacyjnie lub finansowo)

-ustalenie możliwości poszerzenia panelu kontroli zewnętrznych oferowanych przez PCA w Łodzi (Bogusław Tymoniuk)

13.   Podsumowania i zakończenia Zebrania dokonała Lidia Karabon.

Sporządziła

Monika Baj-Krzyworzeka 

16.12.2020 godz. 14:00 (platforma internetowa Teams)

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków PTIg


Walne Zebranie Członków Towarzystwa

odbędzie się 16 grudnia 2020 o godzinie 14 tej

w trybie on-line

Link do spotkania zostanie przekazany meilowo do wszystkich członków

Prosimy o zgłaszanie tematów do dyskusji w trakcie Walnego Zgromadzenia do


8 grudnia na adres ptig@hirszfeld.pl


Z wyrazami szacunku


W imieniu Zarzadu PTIg

Lidia Karabon

Prezes
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu

I piętro, sala 138

 Panele dyskusyjne:

Omówienie ogólnych zasad doboru i pracy laboratorium diagnostycznego (Aleksandra Kaczmarek i   Jacek Nowak)

Rozbieżności między obowiązującymi wytycznymi a praktyką kliniczną (Urszula Siekiera)

Transplantacje komórek krwiotwórczych (Monika Sankowska,)

Transplantacje narządowe (Monika Baj-Krzyworzeka)

Kontrola jakości badań immunogenetycznych (Katarzyna Bogunia-Kubik)

Opracowanie standardów wg rekomendacji Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego (Lidia Karabon)

Dyskusja

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego i wybór nowych władz Towarzystwa


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ:

 „Aktualne trendy w immunogenetyce jako wsparcie współczesnej transplantologii”

XV- lecie Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego

Warszawa 19-20 kwietnia 2017, hotel Airport/Okęcie

Summernote image

Patronat nad wydarzeniem objęła Europejska Federacja Immunogenetyki

Polskie Towarzystwo Immunogenetyczne

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący  (KNOW)

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Program konferencji (do pobrania): programZaproszenie na Konferencję EWIC

 

Szanowni Państwo,

W imieniu komitetu organizacyjnego X East-West Immunogenetic Conference mam zaszczyt serdecznie zaprosić Członków i Sympatyków Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego do udziału w tym naukowym wydarzeniu. Dziesiąta jubileuszowa konferencja jest organizowana przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu i Polskie Towarzystwo Immunogenetyczne przy współudziale European Federation for Immunogenetics. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-23 kwietnia 2016 roku. W tym corocznym wydarzeniu wezmą udział zarówno naukowcy jak i klinicyści - specjaliści z dziedzin immunogenetyki, farmakogenetyki, genetyki i transplantologii z kilkunastu krajów Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Mam nadzieję, że nie zabraknie tam również Państwa. Zachęcamy wszystkich Członków PTIg do podzielenia się z uczestnikami tego międzynarodowego spotkania wynikami swoich najnowszych badań i osiągnięć. Szczegóły dotyczące Konferencji znajdziecie Państwo na stronie https://ewic2016wroclaw.e-science.pl/


Do zobaczenia we Wrocławiu

Dr hab. Lidia Karabon prof. PAN

Prezes Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego

Summernote image
Zaproszenie na Konferencję poświęconą prezentacji bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank


Szanowni Państwo

Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Immunogetycznego,


W imieniu Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego współorganizatora konferencji poświęconej prezentacji bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji - MultiGenBank, zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w tym spotkaniu. Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2015 roku w Auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Celem konferencji jest prezentacja zasobów, sposobu działania i możliwości platformy MultiGenBank, powstałej w wyniku realizacji projektu „Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji – MultiGenBank”. Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku. Natomiast informacje o projekcie prezentowane są w komunikacie zamieszczonym na stronie PTIg.

Korzystając z możliwości spotkania, uprzejmie informuję, że w dniu konferencji odbędzie się również zebranie członków naszego Towarzystwa w Auli Instytutu po zakończeniu konferencji.  


Dr hab. Lidia Karabon prof. PAN

Prezes Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego


Summernote image


MultiGenBank


Summernote image